Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din relation till oss. Behandlingen av dina personuppgifter är en viktig del i detta. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda din integritet och dina rättigheter. Vi beskriver här hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, detta för att vi ska kunna erbjuda dig Educateits tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av tjänsterna, vår hemsida och när du är i kontakt med oss.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Educateit AB (Leverantören) är programleverantör av webbaserat program för genomförande av digitala kunskapstest (prov), som nedan kallas “Tjänsten”. Leverantören är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är det registrerade bolaget hos Leverantören, vilket kan vara kommuner, skolor och utbildningsföretag. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns också rollen “Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten och ansvarar för att lägga upp användare, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Leverantören avseende behandlingen av data, inklusive personuppgifter i Tjänsten.

Behandling som Educateit är personuppgiftsansvarig för

Leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar eller användarträffar
  • du kontaktar oss för support
  • du besöker vår hemsida

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter, samt behandla utbildningsuppgifter om kursen du gått. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket kan innehålla personuppgifter du valt att dela med oss. 

Vi använder cookies på hemsidan för att förbättra din användarupplevelse samt kunna se hur hemsidan används.

Behandling för vilken du som Kund är personuppgiftsansvarig

All behandling av personuppgifter i Tjänsten är du som kund personuppgiftsansvarig för. Leverantören är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Educateit samlar in personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för våra berättigade intressen av att kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). 

De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för vårt berättigade intresse av att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Dessa uppgifter sparas även för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser avseende bokföring.

Alla användares personuppgifter behövs för vårt berättigade intresse av att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. 

Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för vårt berättigade intresse av att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan, kursutvärdering samt att fakturera dig. 

När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Delning av dina personuppgifter

I vår verksamhet behöver vi dela personuppgifter med tredje parter, både inom och utanför EU/EES. Vi delar dock inte dina personuppgifter med någon annan part om de inte är leverantör till oss eller om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Exempel på parter som kan komma att ta del av uppgifterna är:

a) Leverantörer av IT-lösningar i form av molntjänster och telekommunikation.
b) Tredje part involverad i anordnandet av utbildningar eller användarträffar.
c) Revisorer, juridiska rådgivare och andra tredje parter som genomför inspektion eller granskning av Bolaget och dess verksamhet.

Educateit AB använder IT-leverantörer varigenom överföring av dina personuppgifter till USA kan förekomma. Educateit AB har säkerställt att dina rättigheter garanteras av mottagaren vid överföring till USA genom att Educateit har ingått standardavtalsklausuler med mottagaren. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida och du kan läsa mer om dem på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Educateit AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande eller när det inte längre finns ett giltigt ändamål med behandlingen kommer Educateit AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. 

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 

Du har rätten att bli glömd under vissa förutsättningar. Radering kan exempelvis inte ske om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen. 

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integritetsmyndigheten, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Har du frågor?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Educateits hemsida, samt via det användarstöd som finns tillgängligt i Tjänsterna.

     

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss